Doelstellings

Die doelstellings van die Jakes Gerwel Stigting is om die werksaamhede en belangstellings van Gert Johannes “Jakes” Gerwel voort te sit in die ontwikkeling en bevordering van die opvoedkunde, kuns en kultuur en die sosiale geregtigheid in Suid-Afrika in die algemeen.

Letterkunde

Die Jakes Gerwel Stigting fokus veral op die bevordering en uitbouing van die Suid-Afrikaanse letterkunde, met die volgende breë fokusareas in gedagte:

 • Om die Suid-Afrikaanse letterkunde te verryk en te verruim;
 • Om nuwe perspektiewe en ervaringswêrelde te laat hoor;
 • Om opkomende skrywers te onderskraag wat ’n storie te vertel het, maar nie weet hoe nie.

Opvoedkunde

 • Ondersteuning van opvoedkundige instellings deur sinvolle en aanvullende programme wat leer bevorder;
 • Die voorsiening van opvoedkundige verryking, akademiese ondersteuning, aanvullende uitreikprogramme vir arm gemeenskappe met gebrekkige ondersteuning en blootstellingsgeleenthede;
 • Die onderskraging van onderrig in die algemeen, en bystand met verdere navorsing.

Kuns en kultuur

 • Die bevordering en bewaring van die Suid-Afrikaanse kuns en kultuurlandskap in die wydste sin denkbaar;
 • Die bevordering, uitbouing, instandhouding en beskerming van die kunste, insluitende kulturele instansies van geskiedkundige belang;
 • Die voorsiening van jeug-leierskap- en ontwikkelingsprogramme.

Welsyn

 • Die bevordering van mense-regte en demokrasie;
 • Die voorsiening van armoede-verligting;
 • Die beskerming van gesinstabiliteit;
 • Gemeenskapsontwikkeling wat ten doel het om armoede te help uitwis.