IINJONGO ZESISISEKO

Iinjongo zesisiSeko kukulandela oyena nobangela wobukho baso isiSeko eso kuhanjiselwe phambili umsebenzi kwakunye nomnqweno ka Johannes “Jakes” Gerwel kuphuhliso lwezemfundo, incubeko kunye nobulungisa bezenhlalakahle kwiRiphablikhi yaseMzantsi Afrika ngokuthi iqhubeke ngomnye okanye emibini imisebenzi eyinzuzo eluntwini eyakuthi ityunjwe ngabalawuli ngeloxesha. Ukukhankanya nje ezimbalwa phakathi kwezinye iMfundo noPhuhliso, iNkcubeko neNtlalontle kwakunye namacandelo ajonge ekuPhuhliseni uluntu abandakanya, kodwa ingekhuphelela kwezi:

Uncwadi

Eyona ngqwalasela phambili ye sisiSeko i Jakes Gerwel kukukhuthaza uncwadi loMzantsi Afrika, kwaye ngokukodwa:

 • ukuphucula kwakunye nokwandisa uncwadi loMzantsi Afrika;
 • ukuvelisa iimbono ezintsha kwakunye nokwekwenza amazwe amatsha aviwe;
 • ukunika inkxaso kubabhali abasakhulayo boMzantsi Afrika.

Imfundo noPhuhliso

 • ukuxhasa amaziko ezemfundo namanye amaziko ka wonke-wonke kumbono wabo wokubonelela ngemfundo kunye neenkqubo zezemfundo;
 • ukunikezela ngeengcebiso ezifundisayo, inkxaso kumanqanaba aphezulu ezemfundo, kwimali eyongezelelweyo kumrhumo wemfundo okanye iinkqubo eifikelela kwabo banezidingo yaye bangathathi ntweni ukuya kwabo bangenako ukufikelela kwizidingo zabo.

Kwezencubeko

 • ukukhuthaza ukuqhubela phambili, ukukhuthaza okanye ukugcinwa kobugcisa, incubeko okanye izithethe;
 • ukukhuthaza, ukuseka, ukukhusela, ukubamba okanye ukugcina umgangatho wendawo, ingqokelelo okanye izakhiwo zembali okanye zencubeko, izikhumbuzo zesizwe, indawo yelifa lemveli, iimyuziyam, ukudibanisela iindawo zokubuka ezobugcisa, ezovimba kwakunye namathala eencwadi;
 • ukuziza ubunkokheli kulutsha okanye iinkqubo zophuhliso.

Intlalakahle kunye noLuntu

 • ukuphakanyiswa okanye ukukhuthaza amalungelo oluntu kunye nedemokhrasi;
 • ukuziswa koncedo lokususa ubuhlwempu;
 • ukhuseleko lwentsapho;
 • uphuhliso loluntu oluhluphekayo nabantu abasweleyo kunye namanyathelo okulwa nobuhlwempu.