AMAPHULO

Umzi wababhali

Siyabulela ku Nkosazana Phoebé Gerwel ngomnikelo wekhaya lembali lothandekayo uNjingalwazi Jakes Gerwel esekupheleni kwentaba i-Bosberge ebuhleni beSomerset East – malunga neekhilomitha ezingamakhulu amabini (200) ukusuka kuMantla weBhayi eMpuma Koloni– ukuya kwesiSiseko.

Le propati ilungiswayo kulonyaka iyakuba yindlu yababhali bethu. Elinye lamaphulo ethu akaloku nje kukunikeza ababhali abasakhulayo ithuba lokuba bahlale khona eSomerset East njengabathathi-nxaxheba kwinkqubo yoqeqesho engqongqo kakhulu, besebenza futhi bephelelisa imibhalo yabo. Sikhangela ababhali abasakhulayo abanento yokubalisa kodwa abangakwazi ncam ukubeka ipeni ephepheni – ababhali abasakhulayo abangenandlela yokuzibhalisa kwizikolo zokubhala. Sibambisene nePenguin Random House SA sizakuthi sibakhaphe abababhali njengokuba beyakube beguqulela ezincwadini amabali angekathi avezwe okanye abhalwe kwimiba yoncwadi yoMzantsi Afrika.

Ngolwazi oluthe vetshe qhubeka nokujonga le-website.

Yoh! project

Isiseko iJakes Gerwel iyakuthi izise kuni i-Yoh! okokuqala eGrassy Park High School eCape Flats apho khona uNkosazana Phoebé kwakunye noNjingalwazi uJakes Gerwel bashiya umzila khona. I-Yoh! iyakuthi iququzelelwe nguGqirha Thérèse Hulme oyingcali enamava esebenza ngokunyanga abantu, unyango olujoliswe ekunciphiseni okanye ukuphuhliseni iingxaki. Ukwayiyo ne-presenter yamaphulo okubhala ngobuchule kwabantu abatsha eNtshona Koloni kwiminyaka engapha kwelishumi elinesithathu.

I-Yoh! Yiprojekthi yokubhala ngobuchule ejoliswe kulutsha lwaseGrassy Park ikwalulo nophulo loqeqesho kootisthala babafundi.

UThérèse uthi: ‘Ndiye ndafumanisa ukuba kunamava obuchule okukuko yaye okunzulileyo, ukusebenza kolwimi kwakunye nobulumko buphila kubantu abatsha. Okukunzula kulinde ukusetyenziswa futhi kuziswe ekukhanyeni. Kwakhona, ikwayiyo nedlela yam yokusabela kwiingxaki eziphawula ubomi bolutsha oluninzi lwaseKapa. Injongo yoluphulo kukuba lubeyindawo apho umsindo, ukunganakwa, ukufuduka, ukuphelelwa lithemba nokulimala  kuyakuthi kuqatshelwe futhi kuziswe kwindawo ekhululekileyo. Kwangokunjalo, bayakuthi bafumanise ukuba banaxabiso lini, ixabiso elifana nentlonipho kwabanye, ubulungisa kuluntu, imfesane kwabo basokolayo kwakunye nokufumanisa ubomi okanye ukuphila kuyinto entle.

Ngaphandle kokusetyenziswa kolwimi, iinjongo zaleprokekthi ikwakukuseka ubuhlobo bethemba kubantu abatsha khon’ukuze baqonde ukuba banento enexabiso abangathi bayithethe yaye kukhona umntu ofuna ukubamamela. Le projekthi ingokwethembela kumava abantu abatsha nangokufunda ukumamela.

UThérèse ufumanise ukuba xa bathe bakulandela oku ootitshala baye babhaqe iitalente ezimangazayo, iingqiqo, kwakunye nolwimi oluchukumisa intliziyo, ngamanye amaxesha oku kusukube kuphuma kubafundi abo kungalindelekanga oko kubo. Ekugqibeleni iYoh! yi projekthi yokufumanisa macala ngokulingana nokuphucula, kwanokufumana ukuzivakalisa ngendlela ezahlukileyo zemibongo. Kumazwi ka Adrienne Rich:

Intliziyo yam ichukunyiswa kuko konke endingenakho ukukunceda:
Kunintsi kutshatyalalisiwe.

Kuyakufuneka ndincedisane nabo abo
bathi, minyaka emva kweminyaka, banyamezele,

benganamandla amangalisayo,
bakhe ilizwe kwakhona.

Umbhiyozo wokukhumbula uJakes Gerwel

Kwinyanga kaNovemba nyaka nonyaka, esiSiseko sifuna ukunika imbeko kwimvelaphi kaNjingalwazi uJakes Gerwel ngokwenza umbiyozo wokukhumbula ngokukhuthaza ingcamango entsha kunye nentetho apho wonke ubani athatha inxaxheba kwintetho evulekileyo engenamda. Inkqubo ethatha imini yonke ngobude  kunye neengxoxo zepaneli ezikhuthaza yaye ezivuselela iingcinga, ukutshintsha, ibengumculo kwakunye nemibongo. Imiboniso bhanya-bhanya kwakunye neminye imisebenzi yobugcisa ecwangcisiweyo kulonyaka.

Ngolwazi oluthe vetshe, qhubeka nokujonga le-website.

I-Suidoosterfees Books and Discourse Programme

UNjingalwazi uJakes Gerwel wayeluncedo ekuxhaseni umbono weSuidoosterfees ibisenzeka unyaka nonyaka eArtscape Theatre Centre eKapa. Nyaka nonyaka esisiSeko sizisa inkqubo yeencwadi kwakunye nentetho, ukulungiselela iincwadi zakutsha nje kwakunye neengxoxo.

Eyalonyaka i-Suidoosterfees 2018 iyakuba nge26 April ukuya kwi1 Meyi.