2017 Jakes Gerwel Commemorative Celebration

Umbhiyozo wokukhumbula okwaphawula unyaka wesihlanu wandulukayo uNjingalwazi uJakes Gerwel ububanjwe ngomhla we28 kweye-Nkanga kwi-Centre for the Book eKapa.

Angapha kwamakhulu amabini amandwendwe athe akhona kulomsitho yaye kuye kwakho I paneli yengxoxo ngomxholo othi Ithemba kwiLizwe elithandekayo. Umbhali owaziwa lihlabathi jikelele, uPumla Gobodo-Madikizela, umbhali wemidlalo, uAmy Jephta kwakunye nowezenkolo uDemaine Solomons, bebeyingxenye yale ngxoxo nomsasazi we RSG uMartelize Brink, ebengumxulushi. Obubusuku buye bagqwesiswa lufundo lwemibongo obelusenziwa ngu Sandra Prinsloo ezithandwa kakhulu ngu Jakes Gerwel ze NP van Wyk Louw poems. Umsebenzi wobugcisa ka Shane Woodborne, iKommadagga, wadlalwa liqela labafundi abanetalente ngendlela esisimanga. UDavid Kramer uthe wadlala ukukhumbula umhlobo wakhe oyintanda; kungelixesha ke uCollin kwakunye no Hein Gerwel babonakalise imbeko kumnakwabo kwakunye noyise wabo oyintanda. Cofa apha ukufumana iifoto kwakunye nemifanekiso-bhanyabhanya ethe yathathwa nebonakalisa ukuhlwa kwangalemini.